REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO AETERIE.COM

Sklep Internetowy aeterie.com dba o prawa konsumenta. Konsument nie może zrzec się praw przyznanych mu w Ustawie o Prawach Konsumenta. Postanowienia umów mniej korzystne dla konsumenta niż postanowienia Ustawy o Prawach Konsumenta są nieważne, a w ich miejsce stosuje się przepisy Ustawy o Prawach Konsumenta. Dlatego też postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw konsumentów przysługujących im na mocy bezwzględnie wiążących przepisów prawa, a wszelkie ewentualne wątpliwości należy tłumaczyć na korzyść konsumenta. W przypadku ewentualnej niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy i należy je stosować.

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem internetowym aeterie.com prowadzony jest przez WPPH spółkę z o.o.  z siedzibą w Warszawie.

1.2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu Internetowego (z wyjątkiem pkt. 9 Regulaminu, który skierowany jest wyłącznie do przedsiębiorców).

1.3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest WPPH spółka z o. o. z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa, NIP 5214052712, REGON 527450873,  KRS 0001081160. Kontakt z administratorem możliwy jest listownie pod adresem siedziby bądź poprzez adres poczty elektronicznej: contact@aeterie.com. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym regulaminie w części dedykowanej prywatności – punkcie 10 niniejszego Regulaminu

1.4. Definicje:

1.4.1. DZIEŃ ROBOCZY – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

1.4.2. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.

1.4.3. FORMULARZ ZAMÓWIENIA – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.

1.4.4. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.

1.4.5. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.4.6. KONTO – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

1.4.7. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o Produktach, nowościach i promocjach w Sklepie Internetowym.

1.4.8. PRODUKT – dostępna w Sklepie Internetowym rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

1.4.9. REGULAMIN – niniejszy regulamin Sklepu Internetowego.

1.4.10. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym: aeterie.com

1.4.11. SPRZEDAWCA; USŁUGODAWCA – WPPH spółka z o. o., ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa, NIP 5214052712, REGON 527450873,  KRS 0001081160, adres poczty elektronicznej: contact@aeterie.com.

1.4.12 UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.13. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.4.14. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.

1.4.15. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA, USTAWA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)

1.4.16. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

1.4.17.1. KOD RABATOWY – ciąg liter, cyfr lub innych znaków upoważniający, po wpisaniu we właściwym polu w podstronie koszyka podczas procedury zamówienia, do nabycia produktu na specjalnych warunkach. Kody rabatowe wydawane są jedynie w ramach kampanii reklamowych.

1.4.17.2. Kod rabatowy ma określony okres ważności, wskazany w treści informacji o kampanii reklamowej, może być wykorzystany tylko w określonym czasie i tylko w ramach jednego zamówienia.

1.4.17.3. Kod rabatowy nie obniża kosztów wysyłki.

1.4.18.1 BON PODARUNKOWY – dokument elektroniczny zawierający kod uprawniający jego posiadacza do bezgotówkowego nabycia w Sklepie określonych produktów w oznaczonym terminie, w kwocie wzmiankowanej w jego treści. Bon podarunkowy uprawnia wyłącznie do bezgotówkowego nabycia dowolnych produktów w Sklepie Internetowym aeterie.com poprzez wpisanie kodu w podstronie koszyka, nie jest wymienialny na gotówkę i nie upoważnia do otrzymania różnicy kwotowej pomiędzy wartością bonu a wartością nabywanych za jego pomocą produktów.

1.4.18.2 Bon podarunkowy można wykorzystać jednorazowo.

1.4.18.3. Bon podarunkowy jest ważny do dnia oznaczonego w jego treści jako termin ważności.

1.4.18.4. Bon podarunkowy można łączyć z innymi zniżkami i kuponami.

1.4.19.1 SYSTEM REZERWACJI BOOKERO – to system rezerwacji on-line przeznaczony dla Klientów, w celu umówienia wizyty indywidualnej w showroomie przy ul. Marynarskiej 14 lub odbioru osobistego zamówienia.

1.4.19.2 FORMULARZ REZERWACJI  – formularz dostępny na stronie internetowej umożliwiający dokonanie rezerwacji na wizytę indywidualną w showroomie przy ul. Marynarskiej 14 lub odbiór osobisty zamówienia.

1.4.19.3 REZERWACJA – oświadczenie woli klienta składane za pomocą formularza rezerwacji określające istotne warunki rezerwacji wizyty indywidualnej lub odbioru osobistego zamówienia.

2. USŁUGI ELEKTRONICZNE W SKLEPIE INTERNETOWYM

2.1. W Sklepie Internetowym dostępne są następujące Usługi Elektroniczne: Konto, Formularz Zamówienia oraz Newsletter.

2.1.1. Konto – korzystanie z Konta możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Zamówienia, (2) oraz kliknięciu pola „Stwórz konto”. W Formularzu Rejestracji niezbędne jest podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz hasło. W wypadku Usługobiorców niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.1.1. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@aeterie.com lub też pisemnie na adres: aeterie, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa.

2.1.2. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu do elektronicznego koszyka w Sklepie Internetowym. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie Sklepu Internetowego po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Kupuję i płacę” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkt/y, ilość Produktu/ów, miejsce i sposób dostawy Produktu/ów, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.

2.1.2.1. Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem jego opłacenia przez Klienta. Jeżeli Zamówienie nie zostanie opłacone w ciągu 30 minut od jego złożenia, zostanie anulowane. Dotyczy to wszystkich zamówień, niezależnie od wybranego sposobu dostarczenia/odbioru Produktu.

2.1.2.2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem, z chwilą jego anulowania, albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.

2.1.3. Newsletter – korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu „Newsletter” widocznej w stopce Sklepu Internetowego adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera i kliknięciu pola „Subskrybuj”. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa w trakcie zakładania Konta – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje zapisany na Newsletter.

2.1.3.1. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, wypisania się z Newslettera (rezygnacji z Newslettera) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@aeterie.com lub też pisemnie na adres: aeterie, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa.

2.2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) dostęp do poczty elektronicznej; (3) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 11.0 i wyższej lub Internet Explorer w wersji 7.0 i wyższej, Opera w wersji 7.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 12.0.0 i wyższej; (4) zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768; (5) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.

2.3. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania ze Sklepu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

2.4. Tryb postępowania reklamacyjnego:

2.4.1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem Sklepu Internetowego (z wyłączeniem procedury reklamacji Produktu, która została wskazana w pkt. 6 i 7 Regulaminu) Usługobiorca może składać:

2.4.2. pisemnie na adres: aeterie, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa.

2.4.3. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@aeterie.com;

2.4.4. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

2.4.5. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

3. WARUNKI ZAWIERANIA UMOWY SPRZEDAŻY

3.1. Cena Produktu uwidoczniona na stronie Sklepu Internetowego podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu będącego przedmiotem Zamówienia, a także o kosztach dostawy (w tym opłatach za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) oraz o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

3.2. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w Sklepie Internetowym za pomocą Formularza Zamówień:

3.2.1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w Sklepie Internetowym zgodnie z pkt. 2.1.2 Regulaminu.

3.2.2. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą. Proces realizacji przez Sprzedawcę Umowy Sprzedaży rozpoczyna się po spełnieniu przez Klienta warunku wskazanego w 4.2.1. niniejszego Regulaminu.

3.3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 3.2.2. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

3.4. W przypadku braku zapłaty przez Klienta w terminie wskazanym w 4.2.1 niniejszego Regulaminu umowę poczytuje się za niezawartą.

4. SPOSOBY I TERMINY PŁATNOŚCI ZA PRODUKT

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby płatności z tytułu Umowy Sprzedaży:

4.1.1. Płatności elektroniczne i płatności kartą płatniczą za pośrednictwem serwisów – możliwe aktualne sposoby płatności określone są na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Metody płatności”.

4.1.1.1. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem dostawców dostępnych metod płatności.

4.2. Termin płatności:

4.2.1. Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 30 minut od złożenia Zamówienia, w przeciwnym razie Zamówienie zostanie anulowane.

5. KOSZT, SPOSOBY I TERMIN DOSTAWY ORAZ ODBIORU PRODUKTU

5.1. Dostawa Produktu dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wybranych krajów w Europie i na Świecie.

5.2. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi na stronach Sklepu Internetowego w rubryce „Sposób wysyłki” oraz w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

5.3. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące sposoby dostawy lub odbioru Produktu:

5.3.1. Krajowa przesyłka kurierska

5.3.2. Przesyłka międzynarodowa Poczty Polskiej

5.4. Termin dostawy Produktu do Klienta na terenie Rzeczypospolitej Polskiej wynosi do 7 Dni Roboczych od momentu potwierdzenia przez sklep przyjęcia zamówienia do realizacji. Termin dostawy Produktu do Klienta poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej jest zależny od usług Poczty Polskiej.

6. REKLAMACJA PRODUKTU

6.1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną, czyli jest niezgodny z umową, lub wadę prawną (odpowiedzialność z tytułu rękojmi), są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym. Przyczyną złożenia reklamacji nie mogą być wady o których Klient wiedział w momencie zawarcia umowy.

6.2. Sprzedawca obowiązany jest dostarczyć Klientowi Produkt bez wad.

6.3. Reklamacja może zostać złożona przez Klienta:

6.3.1. pisemnie na adres: ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa,

6.3.2. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@aeterie.com;

6.4. Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; (2) żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

6.4.1. W przypadku złożenia reklamacji Klient zobowiązany jest dostarczyć Sprzedawcy do jego siedziby (ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa) wadliwy Produkt.

6.5. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta najpóźniej w terminie 14 dni od jej otrzymania. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta zawierającej sprecyzowane żądanie naprawy Produktu, wymiany Produktu na nowy lub obniżenia ceny Produktu wraz ze wskazaniem obniżonej ceny, niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia następnego od otrzymania przez Sklep przesyłki zawierającej reklamowany towar. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.

6.6 W przypadku uzasadnionej reklamacji zwrot kosztów przesyłki obejmuje jedynie uzasadniony jej koszt – przesyłka standardowa nie generująca nadmiernych kosztów. Koszty innego typu przesyłek wybranego przez Klienta zostaną zwrócone tylko do wysokości kosztów standardowej, najtańszej przesyłki.

6.7. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany wraz z pisemnym w skazaniem przyczyny niezasadności reklamacji.

7. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

7.1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

7.2. Klient będący konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

7.2.1. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

7.2.2. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

7.2.3. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem email porady@dlakonsumentow.pl.

8. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

8.1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w pkt. 8.8 Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone:

8.1.1. pisemnie na adres: aeterie, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa;

8.1.2. Prawo odstąpienia od umowy wskazanie w punkcie 8.1. nie dotyczy sytuacji w której Klient nabył Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według jego specyfikacji lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

8.2. Przykładowy wzór formularza odstąpienia od umowy zawarty jest w załączniku nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta oraz dodatkowo dostępny jest na stronie Sklepu Internetowego w zakładce „Formularz zwrotu”. Konsument może skorzystać z wzoru formularza, jednak nie jest to obowiązkowe. Konsument powinien załączyć wydrukowany i wypełniony formularz zwrotu do zwracanego Towaru, celem ułatwienia identyfikacji odstąpienia od umowy.

8.3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się:

8.3.1. dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która: (1) obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo (2) polega na regularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;

8.3.2. dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.

8.4. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

8.5. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8.6. Konsument ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpił od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Zwrot produktu powinien nastąpić na adres: aeterie, ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa, do przesyłki należy załączyć wydrukowany i wypełniony formularz zwrotu.

8.7. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

8.8. Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez konsumenta od umowy, które obowiązany jest ponieść konsument:

8.8.1. Jeżeli konsument wybrał sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

8.8.2. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

8.8.3. W przypadku Produktu będącego usługą, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.

8.9. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umowy w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb jak również w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

9. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

9.1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.

9.2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.

9.3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.

9.4. Z chwilą wydania przez Sprzedawcę Produktu przewoźnikowi przechodzą na Klienta nie będącego konsumentem korzyści i ciężary związane z Produktem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu. Sprzedawca w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie Produktu powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Klientowi oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

9.5. W razie przesłania Produktu do Klienta za pośrednictwem przewoźnika Klient nie będący konsumentem obowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie Produktu, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

9.6. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.

9.7. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.

9.8. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.

9.9. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

10. POLITYKA PRYWATNOŚCI

10.1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu Internetowego jest WPPH spółka z o. o., ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa, NIP 5214052712, REGON 527450873,  KRS 0001081160, adres poczty elektronicznej: contact@aeterie.com.

Aeterie szanuje Twoje prawa oraz respektuje obowiązujące w Polsce przepisy prawa, w szczególności rozporządzenie o ochronie danych osobowych (RODO), zobowiązując się do zachowania bezpieczeństwa i poufności pozyskanych danych osobowych. Wszyscy nasi pracownicy zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie przetwarzania danych osobowych.

10.2 Czym jest przetwarzanie danych osobowych ?

Z przetwarzaniem danych osobowych mamy do czynienia gdy wykonujemy pewne operacje lub zestawy operacji na danych osobowych  w sposób zautomatyzowany, czy niezautomatyzowany. Do takich operacji należy w szczególności wszelkie zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnianie lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie Twoich danych. W uproszczeniu zatem już od momentu gdy wszedłeś na naszą stronę internetową przetwarzamy Twoje dane osobowe .

Zasady przetwarzania danych osobowych regulują polskie przepisy prawa, w szczególności ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 1000), częściowo uchylona ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883)., a także europejskie przepisy: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( zwana dalej: RODO).

10.3 Do czego wykorzystujemy Twoje dane osobowe ?

Twoje dane osobowe przetwarzamy w celu przedstawienia Ci oferty naszego sklepu, a następnie wykonania umowy oraz  zrealizowania przez Ciebie Twoich uprawnień. Ponadto często Twoje dane osobowe przetwarzamy na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, kiedy np. klikając w odpowiednią rubrykę, wyrażasz zgodę na przetwarzanie przez nas Twojego adresu IP, e-maila, imienia itp. Zawsze kiedy pozyskujemy Twoją zgodę informujemy Cię o tym kto będzie przetwarzał Twoje dane osobowe, na jakiej zasadzie i w jakim celu oraz co wiąże się z odmową udzielenia zgody. Brak udzielenia zgody nie rodzi dla Ciebie żadnych negatywnych konsekwencji, jednakże może spowodować, że nie będzie możliwe wykonanie umowy, np. kiedy nie znając Twojego adresu nie będziemy mogli zrealizować zamówienia.

Podstawą prawną takiego działania jest:

art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody.

art. 6 ust. 1 lit. b)  RODO – w celu wykonania umowy kupna-sprzedaży.

10.4 Jakiego rodzaju dane przetwarzamy ?

Dane jakie przetwarzamy to:

Imię i nazwisko – podczas składania zamówienia lub w wyniku zapytania o ofertę będziesz proszony o podanie swojego imienia i nazwiska, na potrzeby realizacji zamówienia oraz możliwości kontaktu.

Adres zamieszkania – tylko jeśli będzie nam potrzebny do wysyłki zamówionego towaru. Jeżeli reprezentujesz podmiot gospodarczy i zamawiasz na adres jego siedziby nie będziemy przetwarzać twojego adresu zamieszkania.

Nr telefonu – Firma kurierska musi mieć możliwość skontaktowania się z Tobą w sprawie dostarczenia przesyłki. Czasami też dzwonimy w celu potwierdzenia zamówienia, lub w przypadku nieoczekiwanych zdarzeń takich jak np. brak towaru w magazynie, kiedy jednocześnie proponujemy korzystne rozwiązanie.

Adres email – korzystając z Twojego adresu email wysyłamy potwierdzenie zamówienia, oraz kontaktujemy się z Tobą. Jeżeli zostałeś abonentem naszego newslettera możemy wysłać do Ciebie informację handlową do kilku razy w miesiącu.

Adres IP – informacje wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie takie jak adres IP (oraz inne informacje zawarte w logach systemowych) wykorzystywane są przez administratora serwera w celach technicznych. Adresy IP mogą też być wykorzystywane w celach statystycznych – do zbierania ogólnych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

Cookies –wykorzystujemy technologię Cookies w celu dostosowania serwisu do Twoich indywidualnych potrzeb. Możesz zgodzić się na to, aby wpisane przez Ciebie dane zostały zapamiętane i byś mógł bez powtórnego wpisywania korzystać z nich przy następnych odwiedzinach na stronach serwisu internetowego. Właściciele innych witryn nie będą mieli dostępu do tych danych. Jeżeli nie zgadzasz się na personalizowanie serwisu, proponujemy wyłączenie obsługi cookies w opcjach przeglądarki internetowej.

Numer NIP – tylko dla celów rachunkowych.

Podanie powyższych danych jest konieczne w następujących przypadkach:

w przypadku realizacji zamówienia – po upływie czasu potrzebnego dla realizacji zamówienia i ewentualnych roszczeń, z naszej bazy usuwamy wszelkie dane mogące zidentyfikować Twoją osobę (imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres email). Pozostaje tylko dokument sprzedaży przechowywany na potrzeby fiskalne.

kiedy rejestrujesz się w bazie naszych Klientów –  rejestracja jest dobrowolna.  Przechowujemy te dane w bazie aby ułatwić Ci w przyszłości kontakt lub zawarcie umowy.

jeśli chcesz być informowany o ciekawych wydarzeniach i ofertach handlowych –  możesz zostać abonentem newslettera. Przystąpienie jest dobrowolne i w każdej chwili możesz się z niego wypisać.

Jeżeli chcesz zrealizować swoje uprawnienia reklamacyjne co do produktu zakupionego w naszym sklepie.

10.5 Czy przekazujemy Twoje dane do innych podmiotów ?

Twoje dane osobowe przekazujemy podmiotom  trzecim jedynie wówczas gdy jest to dozwolone według obowiązującego prawa. Z taką sytuacją mamy do czynienia gdy przekazujemy dane niektórym usługodawcom z którymi współpracujemy np. firmom kurierskim, poczcie, hostingodawcom, biurom księgowym, podmiotom obsługującym płatności elektroniczne, współpracownikom. Zasadniczo usługodawcy ci mogą przetwarzać Twoje dane na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do Twoich danych wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi. Jeżeli zatem zamówiłeś u nas towar, twoje dane takie jak imię, nazwisko, adres zamieszkania i numer telefonu, zostaną przekazane do firmy kurierskiej wyłącznie w celu zrealizowania usługi tj. dostarczenia Ci zamówionego u nas produktu. Przy czym należy wskazać, że Twoje dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez nas jako Administratora albo podmioty przetwarzające z którymi ściśle współpracujemy przy realizacji usług – mając jednocześnie kontrolę nad zapewnieniem przez nich odpowiedniego poziomu zabezpieczeń danych osobowych. Może zdarzyć się też taka sytuacja gdy Twoje dane osobowe będą udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa, np. Policji czy Sądom.

10.6 Jakie posiadasz prawa w zakresie ochrony danych ?

W ramach określonych wymogów ustawowych przysługują Ci następujące ustawowe prawa ochrony danych:

prawo do odwołania zgody – art. 7 ust. 3 RODO,

prawo do informacji – art. 15 RODO,

prawo do usunięcia danych – art. 17 RODO,

prawo do korekty – art. 16 RODO,

prawo do ograniczenia przetwarzania – art. 18 RODO,

prawo do przeniesienia danych – art. 20 RODO,

prawo do złożenia zażalenia do organu nadzoru ds. ochrony danych – art. 77 RODO,

prawo do sprzeciwu wobec określonych działań w zakresie przetwarzania danych – art. 21 RODO.

10.7 Kiedy Twoje dane zostaną usunięte?

Dane osobowe Klientów i użytkowników przechowujemy tak długo, jak jest to niezbędne dla celów wymienionych w niniejszej polityce prywatności, w szczególności w celu realizacji naszych zobowiązań umownych i ustawowych. Możemy też przechowywać Twoje dane osobowe do innych celów, np. dopóki ustawa pozwala nam na dalsze ich przechowywanie dla określonych celów w tym dla obrony przed ewentualnymi roszczeniami prawnymi.

10.8 Jak chronimy Twoje dane?

Twoje dane osobowe są przez nas pozyskiwane w bezpieczny sposób przy użyciu szyfrowania. Dotyczy to procesu składania zamówienia oraz logowania klienta. Stosujemy system kodowania SSL (Secure Socket Layer). Ponadto nasza strona internetowa oraz inne systemy są zabezpieczane poprzez działania techniczne i organizacyjne przed utratą, zniszczeniem, dostępem, zmianami lub rozpowszechnianiem danych Klientów i użytkowników przez osoby nieupoważnione.

10.9 Dane kontaktowe

Wszelkie pytania, skargi i żądania w zakresie przetwarzania danych osobowych prosimy kierować pisemnie do Inspektora danych osobowych: Inspektor Ochrony Danych aeterie sp. z o. o. ul. Marynarska 14, 02-674 Warszawa.

lub w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: contact@aeterie.com.

Na zasadach określonych w RODO Użytkownikowi przysługują następujące prawa w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych przez Administratora w związku z prowadzeniem Sklepu: prawo dostępu do danych, ich aktualizacji, prawo żądania przeniesienia danych, ich usunięcia, zgłoszenia sprzeciwu co do przetwarzania danych oraz prawo żądania ograniczenia ich przetwarzania.

Użytkownikowi przysługuje prawo do zgłoszenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w związku z przetwarzaniem danych osobowych Użytkownika przez Administratora.

11. POLITYKA PLIKÓW COOKIES

11.10.1. Czym są pliki „cookies”?

Poprzez pliki „cookies” należy rozumieć dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników (takich jak komputer, telefon lub tablet), przesyłane przez strony internetowe. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji, umożliwiają wyświetlenie strony internetowej w języku użytkownika „zapamiętanym” przez te pliki, a także wykorzystanie innych ustawień strony internetowej wybranych przez użytkownika. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

11.10.2 Do czego używamy plików „cookies”?

Pliki „cookies” używane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji i urządzenia użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Pliki te umożliwiają zapisanie Twoich wyborów co do języka, przeglądarki, ustawień wybranych elementów strony internetowej czy rezygnacji z profilowanych reklam, a także zapisanie informacji o lokalizacji użytkownika.

Pliki „cookies” używane są także do ułatwienia logowania się do Twojego konta, w tym za pośrednictwem mediów społecznościowych, oraz umożliwiania przechodzenia między podstronami na stronach internetowych bez konieczności ponownego logowania się na każdej podstronie. Równocześnie pliki „cookies” wykorzystywane są do zabezpieczenia stron internetowych, np. uniemożliwienia dostępu osobom nieuprawnionym.

Używane są również w celu tworzenia anonimowych, zagregowanych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób korzystasz z naszej strony internetowej co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika. Pliki „cookies” pomagają też zapewnić dopracowanie i sprawne działanie stron internetowych, w tym badanie wydajności stron internetowych.

Pliki „cookies” są także wykorzystywane do identyfikowania, które reklamy użytkownik wyświetlał, a także do wyświetlana reklam najtrafniej dopasowanych do aktywności użytkownika na stronach internetowych.

11.10.3 Jakich plików „cookies” używamy?

Z reguły wyróżniamy dwa rodzaje plików „cookies” – „sesyjne” oraz „stałe”. Pierwsze są plikami tymczasowymi, które pozostają na Twoim urządzeniu, aż do wylogowania ze strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki pozostają na Twoim urządzeniu przez czas określony w parametrach plików „cookies” albo do momentu ich ręcznego usunięcia przez użytkownika. Pliki „cookies” wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

11.10.4 Czy pliki „cookies” zawierają dane osobowe

Co do zasady pliki „cookies” nie stanowią danych osobowych. Jednak pewne informacje przechowywane w plikach „cookies” (np. co do preferencji), zwłaszcza w połączeniu z innymi informacjami o użytkowniku stron internetowych, mogą być traktowane jako dane osobowe. Dane osobowe gromadzone przy użyciu plików „cookies” mogą być przetwarzane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na Twoją rzecz – opisanych powyżej. Takie dane są zaszyfrowane w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom nieuprawnionym.

11.10.5 Usuwanie plików „cookies”

Nasze uprawnienie do przechowywania i uzyskiwania dostępu do plików „cookies” wynika ze zgody wyrażonej przez Ciebie jako użytkownika naszej strony internetowej. Zgoda ta wyrażana jest podczas dokonywania konfiguracji przeglądarki internetowej lub wybranej strony internetowej lub usługi. Masz możliwość powrotu do tych ustawień w każdej chwili i określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tych informacji.

Standardowo oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików „cookies” na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies” w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenie użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Ograniczenie stosowania plików „cookies”, może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na naszej stronie internetowej.

12. SYSTEM REZERWACJI WIZYTY INDYWIDUALNEJ LUB ODBIORU OSOBISTEGO ZAMÓWIENIA

12.1 W celu umówienia wizyty indywidualnej lub odbioru osobistego zamówienia należy wypełnić formularz rejestracyjny i wybrać dogodny termin.

12.2 Termin rezerwacji musi zostać potwierdzony przez aeterie.

12.3 Wizyta trawa 30 minut.

12.4 W razie rezygnacji z wizyty prosimy o jej odwołanie. W razie wątpliwości prosimy o kontakt contact@aeterie.com

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1. Umowy zawierane poprzez Sklep Internetowy zawierane są w języku polskim.

13.2. Zmiana Regulaminu:

13.2.1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.

13.2.2. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o charakterze ciągłym (np. świadczenie Usługi Elektronicznej – Konto) zmieniony regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział umowy w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy.

13.2.3. W przypadku zawarcia na podstawie niniejszego Regulaminu umów o innym charakterze niż umowy ciągłe (np. Umowa Sprzedaży) zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorców/Klientów będących konsumentami przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu, w szczególności zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na już składane lub złożone Zamówienia oraz zawarte, realizowane lub wykonane Umowy Sprzedaży.

13.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); dla Umów Sprzedaży zawartych od 25 grudnia 2014 roku z Klientami będącymi konsumentami – przepisy ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.); oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *